Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bouw- en onderhouds bedrijf Koeken uitgebrachte offertes en op de door hem gesloten overeenkomsten. Voorwaarden die de wederpartij hanteert zijn niet van toepassing. 

Artikel 1. Algemeen

Alle offertes gedaan door Bouw- &Onderhouds bedrijf Koeken zijn vrijblijvend , zowel ten aanzien van zaken, prijzen of tijdtip van aanvang werkzaamheden/ leveringmaterialen.In offertes gegeven maten, kleuren, afbeeldingen, structeren ed zijn slechts indicaties. Een prijslijst is geen offerte. Orders, afspraken en overeenkomsten zijn bindend na schriftelijke bevestiging.  Alle tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen in de offerte blijven eigendom van B&O Koeken. Zonder toestemming mogen deze niet gekopieerd worden of aan derden doorgegeven worden.

Tenzij anders overeengekomen, levert B&O Koeken de producten zelf aan dan wel doet ze die aanleveren. De wederpartij dient zorg te dragen dat de betreffende producten tijdig ter beschikking staan, zodat de werkzaamheden op het afgesproken tijdstip kan aanvangen. B&O Koeken aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, ontstaan door vertraging van de aanlevring van de te installeren/ monteren producten.

Artikel 2 Prijzen

Tenzij anders vermeldin offertes of orderbevestiging, zijn alle prijzen exclusief BTW en meerwerk. Indien erzich nade orderbevestiging kostprijsverhogende wijzigingen zich voordoen is B&O Koeken gerechtitigd deze kosten door te berekenen.

Artikel 3. Levertijd/ Aanvang werkzaamheden

Het opgegeven tijdstip van werkzaamheden is als te beschouwen en geldt nooit als een streeftijd en geldt nimmer als een fatale termijn. Aanvang van de werkzaamheden zal nooit eerder plaatsvinden dan het momenty waaropo de aanbetaling is ontvangen.

De wederpartij dient er zorg voor te dragen de de omstandigheden zo zijn dart B&O Koeken het werk kan aanvangen en uitvoeren. In ieder geval zorgt de wederpartij ervoor dat er tijdig beschikt kan worden overde benodigde geodkeuringen, zoals vergunningen en ontheffingen. De kosten hiervoor gemaakt zijn niet te verhalen op B&O Koeken.

Door derden uit te voeren wrkzaamheden en/ of leveringen moeten zodanig plaatsvinden dat het werk van B&O Koeken geen hinder ondervindt. De wederpartij draagt er ook zorg voor dat er geen asbest of andere schadelijke stofen aanwezig zijn op de lokatie waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Artikel 4. Wijziging aangenomen werk

Alle wijzigingen van het aangenomen werk worden als meerwerk aangemerkt. Dit meerwerk wordt altijd opnieuw in een offerte opgenomen. Meerwerk zal worden berekend op basis  van de op dat moment geldende prijsfactoren. Minderwerk zal worden verrekend. 

Artikel 5 Ontbinding/ opschorting/ retentierecht.

B&O Koeken is bij de uitvoering van de overeenkomst steeds gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij op verzoek  en ten genoege van B&O Koeken zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Weigering van de wederpartij geeft B&O Koeken hetrecht de overeenkomst te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst en het reeds gedane werk ongedaan te maken of terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van onkosten.

B&O Koeken is beveogd de zaken of andere goederen terug te houden totdat de wederpartij heeft voldaan wat hij zij B&O Koeken verschuldigd is.

Artikel 6. Betaling

B&O Koeken is gerechtigd om een bij een opdracht vooruitbetaling te vargen . Hiermee behoudt hij het recht om niet eeerder aan te vangen dan nadat betaling hiervan is ontvangen. 

Partijen kunnen afspraken over betalingen overeenkomen, betaling in termijenn gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het werk.  Betaling dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst en tekening voor akkooord van de offerte of factuur. De eindfactuur dient uiterlijk 14 dagen na ontvangst door wederpartijen plaats te vinden. 

Het is de wederpartij niettoegstaan im eigenhandig de betalinsverplichting op te schorten.Indien er niet tijdig betaald wordt zal er een herinnerng verzonden worden, alvorens er een boete in rekening wordt gebarcht. B&O Koeken blijft eigenaar van de materialen totdat de gehele factuiur is voldaan.

Artikel 7.. Oplevering

Het werk wordt opgeleverd beschouwd wanneer B&O Koeken aangegeven heeft dat het werk is voltooid, de weedrtpartij heeft dan 8 dagen de tijd in get werk al dan niet te aanvaarden. Kleine gebreken, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn. Herstellingen zullen door B&O Koeken gedaan worden.  Bij onthouding van goedkeuring dient de wederpartij dit schriftelijk binnen 8 dagen  te doen aan B&O Koeken.

Artikel 8. Garantie

Tenzij anders overeengekomen levert wederpartij de door B&O Koeken te installeren en monteren producten zelf of laat ze aanleveren. Voor garantie voorwaarden op die producten moet de wederpartij zich wenden tot de fabrikanten/ leveranciers van die producten. 

Elke aanspraak op garantie vervalt als de wederpartij werkzaamheden door derden heeft laten verrichten die verband houden met de onder de garantie vallende werkzaamheden. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

B&O Koeken is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuild van B&O Koeken bij de uitvoering van de werkzaamheden, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt schade waartegen B&O Koeken verzekerd is, dan wel verzekerd had moeten zijn. De aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht. 

^ Naar boven